Przedmiot działalności

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego należą zadania i kompetencje określone w art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623) a w szczególności: kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, badanie przyczyn katastrof budowlanych oraz współdziałanie z innymi wyspecjalizowanymi organami kontroli państwowej, takimi jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Handlowa, Państwowa Służba Ochrony Zabytków, Państwowa Straż Pożarna.

W ramach swojej działalności PINB prowadzi postępowania administracyjne w sprawach samowoli budowlanych, orzeka o wyłączeniu z użytkowania ze względu na stan techniczny obiektów budowlanych lub ich części, udziela pozwoleń na użytkowanie, wnioskuje o rozpoczęcie postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Dla osiągnięcia celów działalności PINB jest uprawniony do nakładania mandatów karnych, sporządzania wniosków do sądów powszechnych oraz nakładania grzywien administracyjnych. Działania PINB podejmowane są w ramach planowych kontroli budów, utrzymania obiektów budowlanych oraz na skutek zgłoszeń osób trzecich.

Do właściwości organów nadzoru budowlanego w szczególności należy:

Art. 40 ust.2 – przeniesienie decyzji o pozwolenie na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu
Art. 41 ust. 4 – przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Art. 44 – przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie
Art. 48 – art. 49 – wydanie nakazu rozbiórki obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowę (ewentualna procedura legalizacyjna obiektu)
Art. 49b – wydanie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia ( ewentualna procedura legalizacyjna obiektu)
Art. 50 – wstrzymanie wykonywania robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami
Art. 51 – nakaz wykonania przez inwestora określonych czynności związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (postępowanie naprawcze)
Art. 54 – przyjmowanie od inwestora zawiadomień o zakończeniu budowy (ewentualny sprzeciw w drodze decyzji)
Art. 55, art.59 – wydawanie na wniosek inwestora decyzji pozwolenia na użytkowanie
Art. 57 ust. 7 – wymierzenie kar z tytułu nielegalnego użytkowania budowlanego w przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem przepisów art. 54, art.55
Art. 59a, 59c, 59d – przeprowadzenie obowiązkowych kontroli budowy na wezwanie inwestora przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie
Art. 59 g – wymierzanie kar w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego obiektu budowlanego
Art. 62 ust. 3 nakaz przeprowadzenia kontroli obiektu budowlanego lub jego części
Art. 65 – kontrola utrzymania obiektów budowlanych, kontrola dokumentów u właścicieli lub zarządców obiektu budowlanego
Art. 66 – nakaz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w obiekcie budowlanym
Art. 67 ust. 1 – nakaz rozbiórki obiektu nie użytkowanego lub niewykończonego nie nadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia
Art. 68 – nakaz opróżnienia budynku przeznaczonego na pobyt ludzi bezpośrednio grożącego zawaleniem
Art. 69 nakaz usunięcia istniejącego zagrożenia w obiekcie budowlanym
Art. 70 ust. 2 – przyjęcie zawiadomienia o stanie zagrożenia w kontrolowanym obiekcie budowlanym(dot. art. 70 ust. 1)
Art. 71a – prowadzenie postępowania administracyjnego (nałożenie obowiązków i opłat legalizacyjnych ) w razie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (bez wymaganego zgłoszenia)
Art. 74 wyjaśnienie przyczyn katastrof budowlanych
Art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. A – przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej
Art. 76 i art. 78 – prowadzenie postępowań w sprawie katastrof budowlanych
Art. 97 ust. 1 – prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

 

Kontakt

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
Garwolin, ul. Mazowiecka 26
25 684 35 88, 25 68 52 700

zdjęcie logo GUNB

BIP
A+
A-
X